عبارات پرکاربرد در نامه انگلیسی رسمی و غیررسمی

    نوشتن نامه ها و یا ایمیل های انگلیسی امروزه یک مهارت ضروری محسوب می شود. نحوه نوشتن نامه های انگلیسی تان از درجه رسمی بودن و یا غیر رسمی بودن روابط تان منشا می گیرد. عبارات انگلیسی رایجی وجود دارد که شما را در نامه نگاری هایتان کمک می کند، ما این عبارات را بنا بر دو مورد تقسیم بندی کردیم، یکی رسمی و غیر رسمی بودن و دیگری نیز موضوعی که این عبارات کاربرد دارند. مثلا زمانی که به یک دوست نامه می نویسید، دوستانه و غیررسمی و زمانی که به یک شرکت نامه می نویسید، رسمی است. اگر موضوعی که در جستجوی آن هستید، در این بخش نبود، می توانید بحش دوم عبارات پرکاربرد نامه های انگلیسی  را مطالعه کنید.

در ادامه عباراتی که به رنگ آبی هستند، به نسبت بقیه غیررسمی تر و دوستانه تر هستند.

موضوع عبارات:

  • Making a Request درخواست کردن
  • Email Body  بدنه ایمیل و یا نامه انگلیسی
  • Asking for Clarifications درخواست شفاف سازی
  •  Asking Questions سوال پرسیدن
  • Asking Them to Contact Us درخواست برای تماس با ما
  • Status updates به روز رسانی وضعیت ها
  • Apologizing معذرت خواهی
  • Talking about Orders صحبت راجع به سفارشات
  • Attaching Documents   ضمیمه کردن اسناد 
  • Ending Your Email پایان ایمیل 

 


Making a Request                          درخواست کردن در نامه انگلیسی                          

We would appreciate it if you would …

ما خیلی قدردان خواهیم شد اگر شما …

I would be grateful if you could…

ما خیلی متشکر خواهیم شد اگر شما بتونی…

Could you possibly tell us/let us have…

آیا امکانش هست که شما به ما بگویی / اجازه بدی ما … داشته باشیم….؟

In addition, I would like to receive …

علاوه برآن، من میخواهم که دریافت کنم…

 

It would be helpful if you could send us …

این خیلی به ما کمک میکند اگر شما میتوانستید برای ما … بفرستید…

 

I am interested in (obtaining/receiving…)

من علاقمند به دریافت/گرفتن… هستم.

 

I would appreciate your attention to this matter.

من از توجه شما به این مساله قدردانی می کنم.

Please let me know what action you propose to take.

لطفا به من بگویید که چه قدمی قرار است که بردارید.

I would be grateful if you could send me further information about…

من ازتون ممنون میشوم اگر بتوانید برای من اطلاعات بیشتری راجع به … ارسال کنید.

 

Shall I [verb]? (e.g. Shall I meet you at the airport?)

آیا من …؟(مثلا آیا من شما را در فرودگاه ملاقات می کنم؟)

Would it be possible to…? (e.g. Would it be possible to have a quick chat on Monday?)

آیا امکان این وجود دارد که…(مثلا آیا امکان این وجود داردکه یک چت کوتاهی دوشنبه با هم داشته باشیم؟)

Would you mind if [+ past simple]? (e.g. Would you mind if I took the day off on Tuesday?)

از نظر شما اشکالی ندارد که …( مثلا از نظر شما اشکالی ندارد که من سه شنبه را مرخصی بگیرم؟)

نکته : پس از عبارت would you mind if از فعل گذشته ساده استفاده می کنیم.

 

I was hoping you could [do something].

من امیدوار بودم که تو بتونی …( کاری را انجام بدهی)

What would you like to do next?

تو قراراست چه کاری بعدش انجام بدهی؟

 

Could you please send me … ?

میتونی لطفا … برای من بفرستی؟

Let’s discuss your next step.

قدم بعدی بیا با هم بحث کنیم.

Could you please [what you want the person to do]?

میتونی لطفا ( آنچه که از شخص میخواهی انجام بده)…؟

It would be great if you could…

عالی خواهد بود اگر تو بتونی …

 

Would you mind [doing something]? (e.g. Would you mind having a quick chat?)

اشکالی ندارد که ( کاری را انجام دهیم)؟ (مثلا اشکالی نداره چت کوتاهی با هم داشته باشیم)

نکته: بعد از would you mind فعل با ing می آید.

I was wondering if you could…

من خیلی ممنون می شوم اگر شما می تونستید …

 

Could you confirm these details?

آیا شما میتوانید این جزییات را تایید کنی؟

Would you like me to … (e.g. Would you like me to send you a link to the article?)

آیا شما از من میخواهی که ….( مثلا میخواهی برات لینک به مقاله بفرستم؟)

Just wondered if (you could send me a copy)

ممنون میشم ازتون اگر …( مثلا میتونستید یک کپی برای من بفرستید…)

 


Email Body                                        بدنه ایمیل و یا نامه انگلیسی

Here are the details on…

اینجا جزییات … آمده است.

Furthermore…

علاوه بر آن…

In addition, I would like to…

به اضافه، من میخواهم که…

 

In spite of/Despite [something] (e.g. We’re glad the issues got sorted out in spite of the delay.)

علی رغم (چیزی)( مثلا ما خوشحال هستیم که موضوعات تقسیم بندی شدند علی رغم تاخیر)

 

For example/For instance, …

برای مثال، به عنوان نمونه…

 

In other words, …

به بیانی دیگر…

 

In order to [do something], we would need to [do something else]. (e.g. In order to fix this bug, we would need to research it a bit further.)

به منظور ( انجام چیزی) ما نیاز داریم که (چیز دیگری را انجام بدهیم). ( مثلا به منظور رفع این خطا، ما نیاز داریم که تحقیقات بیشتری انجام بدهیم)

 

That’s why …

به همین علت است که …

 

Would [time] would work for you?

یک تایمی(مثلا ساعت سه) برای شما مناسب هست؟

I’m pleased to hear that…

من خوشحالم که شنیدم…

 

First of all, …

اول از همه…

 

Firstly/Secondly…

اولا/ثانیا…

نامه انگلیسی عبارات رسمی و غیررسمی

Asking for Clarifications        درخواست شفاف سازی در نامه انگلیسی

 

Could you please clarify what you would like us to do about [problem]?

میتوانید لطفا روشن کنید از ما چی می خواهید که راجع به مشکل انجام بدهیم؟

 

If I understood you correctly, you would like us to…

اگر من درست شما را متوجه شده باشم، شما از ما میخواهید که …

 

What exactly do you mean by [word]?

دقیقا منظورتان از (کلمه مورد نظرتان) چیست؟

 

Did I hear you correctly when you said that [repeat what you think he/she said]?

ایا من درست شنیدم که شما گفتید (انچه را که آن شخص گفته را تکرار می کنید)؟

Could you please clarify when you would like us to finish this?

میتوانید لطفا روشن کنید که چه زمانی شما از ما می خواهید این را تمام کنیم؟

 

When exactly are you expecting to have this feature?

چه زمانی دقیقا شما از ما انتظار دارید که این ویژگی را داشته باشیم(مثلا در یک محصول)؟

Could you explain what you mean by [word]?

ممکن است که منظورتان را از(یک کلمه) توضیح بدهید؟

In other words, would you like us to…?

به بیانی دیگر، شما از ما میخواهید که …؟

 

I didn’t quite get your point about [topic]. Could you be more specific?

من تقریبا نکته ی شما را راجع به (موضوع) نگرفتم، ممکن است دقیقتر باشید؟

 

Could you repeat what you said about [topic]?

می توانی انچه را که راجع به… گفتی را تکرار کنی؟

Could you give us some more details on the [topic]?

می توانی جزییات بیشتری راجع به …به ما بدهید؟

Everything’s clear on …, but you’ve lost me on XYZ. Any additional information would be greatly appreciated.

همه چیز با … روشن است اما مساله xyz برای من روشن نیست، هر گونه اطلاعات بیشتری راجع به آن را بدهید ممنون می شوم.


 Asking Questions                            سوال پرسیدن در نامه انگلیسی

 

When would it be convenient for you to … ?

چه زمانی برای شما مناسب هست تا …؟

Have you given any additional consideration to [topic]?

آیا شما بررسی بیشتری روی … داشته اید؟

Which option would work best for you?

کدام گزینه برای شما بهترین خواهد بود؟

What would you like us to do next?

چه چیزی از ما میخواهید تا بعدش انجام بدهیم؟

Would you like to…?

آیا میخواهید که…؟

Would you prefer to…?

آیا ترجیح میدهید که…؟

Would you rather … or …?

آیا شما ترجیح میدهید که … یا ….؟

How would you feel about …?

نظرتون(احساستون) راجع به … چیست؟

What do you feel is the next step?

فکر میکنید( احساس می کنید) قدم بعدی چی هست؟

Is it possible to…?

آیا این ممکن است که …؟

Could you [do something]? (e.g. Could you check it please?)

می توانید (چیزی را انجام بدهید)؟ (مثلا می توانید این را لطفا چک کنید؟)


Status Updates                             آپدیت وضعیت در نامه انگلیسی

The purpose of this email is to update you on the status of the packaging for your product…

هدف ازین ایمیل به روزرسانی شما درباره وضعیت بسته بندی محصولتان است.

I am pleased to inform you that your order is ready.

من خوشحال هستم که به اطلاعتان برسانم که سفارش شما آماده است.

I’m contacting you regarding the analyst position…

من با شما راجع به موقعیت شغلی تحلیل گر تماس می گیرم.

I’m writing to let you know about sales results for this quarter…

من می نویسم که شما را راجع به نتایج فروش این سه ماهه را مطلع کنم.

I wanted to update you on…

من میخواستم که شما را درباره … به روزرسانی کنم.

I have some information for you about…

من اطلاعاتی دارم برای شما راجع به …


Talking about Orders                       صحبت کردن راجع به سفارشات   

Thank you for your quotation of …

ممنونم از شما بابت قیمت…

We are pleased to place an order with your company for …

ما خوشحال هستیم که به شرکت شما سفارش دادیم برای…

We would like to cancel our order #…   

ما می خواهیم که کنسل کنیم سفارش# …

Please confirm that you’ve received our order.

لطفا تایید کنید که سفارش ما را دریافت کرده اید.

Your order will be processed as quickly as possible.

سفارش شما سریع ترین حالت ممکن انجام خواهد شد.

It will take about [period of time] to process your order.

حدود…(مثلا سه ماه) طول می کشد که سفارش شما به انجام برسد.

We can guarantee delivery before …

ما تحویل را قبل از (تاریخ…) گارانتی می کنیم.

I’d like to cancel the order I placed on [Date].

من میخواهم سفارش که در تاریخ … گذاشتم را کنسل کنم.

I’d like to place an order for [product].

من می خواهم که سفارش برای ( محصول …) بگذارم.

Please confirm your order.

لطفا سفارش خودتان را تایید کنید.

We’re processing your order and we’ll get back to you as soon as we can.

ما در حال پردازش سفارش شما هستیم و به شما هر چه سریع تر مراجعه می کنیم.

We’ve received your order #…

ما سفارش # را دریافت کردیم.

Thank you for your order.

ممنون از شما بابت سفارشتان

Your order shouldn’t take more than 2 days to arrive.

سفارش شما بیشتر از دو روز نباید طول بکشد که برسد.

Thank you for your order #…

ممنون از شما بابت سفارش #

We’re glad that you chose us to help you with this!

ما خوشحال هستیم که شما ما را برای کمک به خودتان انتخاب کردید!


Attaching Documents           ضمیمه اسناد در ایمیل  و نامه  انگلیسی

I am enclosing (attaching) …

من ضمیمه میکنم ….

Please find enclosed (attached) …

لطفا ضمیمه را توجه کنید …

You will find enclosed (attached)…

شما ضمیمه را خواهید یافت …( شما ضمیمه را می بینید )

I’ve attached the [file] for your review.

من فایلی را جهت بررسی شما ضمیمه کرده ام.

The attached [file] contains …

فایل ضمیمه شامل ….می شود.

I am afraid I cannot open the file you have sent me. Could you send it again in … format?

متاسفانه من نمی توانم فایلی که شما فرستادید را باز کنم. می توانید آن را مجدد با فرمت … ارسال کنید؟

Could you please sign the attached form and send it back to us by [date]?

آیا می توانید فرم ضمیمه را امضا کنید و آن را به ما تا تاریخ … برگردانید؟

Here’s the [file] we discussed.

اینجا فایلی که راجع بهش صحبت کردیم(بحث کردیم) آمده است.

[File] is attached.

(فایل) ضمیمه شده است.

Please take a look at the attached [file].

لطفا نگاهی به فایل ضمیمه بیندازید.

Take a look at the [document] I’ve attached to this email.

یک نگاهی به این (اسناد) که ضمیمه ی ایمیل کرده ام، بیندازید.

I’ve attached …

من ضمیمه کرده ام…

 

مطلب مرتبط : هفت نباید در ایمیل های رسمی انگلیسی


Closing Remarks                             سخن آخر در نامه های انگلیسی

 

If we can be of any further assistance, please let us know.

اگر ما بتوانیم شما را کمک بیشتری بکنیم، لطفا به ما اطلاع دهید.

For further details …

برای جزییات بیشتر…

If you require more information …

اگر شما به اطلاعات بیشتری نیاز دارید،…

Thank you for taking this into consideration.

ممنونم بابت بررسی این موضوع

We hope you are happy with this arrangement.

ما امیدوار هستیم که شما با این قرار راضی باشید.

We look forward to a successful working relationship in the future.

ما مشتاق هستیم که یک روابط کاری موفق در آینده با هم داشته باشیم.

We would be (very) pleased to do business with your company.

ما خیلی خوشحال خواهیم شد تا با شرکت شما تجارت داشته باشیم.

I would be happy to have an opportunity to work with your firm.

من خوشحال خواهم شد که فرصتی داشته باشم که با شرکت شما کار کنم.

I look forward to seeing you next week.

من مشتاق هستم که شما را هفته آینده ببینم.

Looking forward to hearing from you.

مشتاق هستم که از شما خبری داشته باشم.

I would appreciate your reply.

من از پاسخ شما قدردان هستم.

I look forward to doing business with you in the future.

من مشتاق هستم که با شما در آینده کار(تجارت) انجام دهیم.

I enjoyed working with you and look forward to…

من از کار با شما لذت بردم و مشتاق هستم که …

Thank you once more for your help in this matter.

یک بار دیگر از شما برای کمک تان در این زمینه ممنونم.

If you require any further information, please let me know.

اگر شما به اطلاعات بیشتری احتیاج دارید، لطفا من را مطلع کنید.

Looking forward to hearing from you,

مشتاق هستم که از شما خبری بشنوم.

Let me know if you need any help.

من را مطلع کنید اگر به هر کمکی احتیاج داشتید.

If I can help in any way, please do not hesitate to contact me.

اگر من می توانم شما را در هر صورت کمک کنم، تعلل نکنید که با من تماس بگیرید.

If there’s anything I can do to help you, just drop me a line.

اگر چیزی وجود دارد که من می توانم شما را کمک کنم، برای من بنویسید.

Do not hesitate to contact us again at [telephone number/email address] if there’s anything we can help you with.

در صورتی که ما می توانستیم شما را کمک کنیم تعلل نکنید که با ما دوباره با شماره تماس… و یا ایمیل … تماس بگیرید.

Thank you for your help.

بابت کمکتان ممنونم.

I’d love to hear your feedback.

من خیلی علاقممند هستم که فیدبک شما را بشنوم.

Hope to hear from you soon.

امیدوار هستم که به زودی ازتون خبری داشته باشم.

Thank you for your patience/time/cooperation.

بابت صبر/زمان/همکاری تان ممنونم.

I’d appreciate your reply,

من از پاسخ شما قدردانی می کنم.

Please let me know what you think.

لطفا به من بگویید چی فکر می کنید.

Thanks again,

دوباره ممنونم

Thank you for taking your time,

ممنونم بابت وقتی که گذاشتید

Happy holidays!

تعطیلات مبارک!

 


Ending Your Email                                    پایان نامه های انگلیسی            

Sincerely,

ارادتمند

Yours sincerely,

ارادتمند شما

Sincerely yours,

ارادتمند شما

Yours faithfully,

ارادتمند

Kind regards,

با احترام

Yours truly,

ارادتمند شما

Many thanks,

بسیار متشکرم

Regards,

با احترام

Best regards,

با احترام

With best wishes,

با آرزوی بهترین ها

Best wishes,

بهترین آرزوها

Best,

بهترین ها

All the best,

بهترین ها

Thanks,

ممنونم

Have a great weekend!

آخر هفته ی عالی داشته باشی

Have a wonderful day!

روز عالی داشته باشی

Have a productive day!

روز مفیدی داشته باشی

Cheers,

فدات!( خیلی غیررسمی)


مطلب پیشنهادی مرتبط: 

نمونه نامه های انگلیسی سفارش کالا به همراه ترجمه فارسی و نکات کاربردی

عبارات پرکاربرد نامه های انگلیسی رسمی و غیررسمی(بخش دوم)

پنج نمونه نامه انگلیسی پروپوزال تجاری با ترجمه فارسی

5 نکته و 5 نمونه نامه انگلیسی استعلام قیمت کالا به همراه ترجمه فارسی

دو نمونه نامه انگلیسی واقعی درخواست قیمت و نمونه قیمت پیشنهادی با ترجمه فارسی

 سه نمونه نامه انگلیسی اشتغال به کار به سفارت

نمونه ایمیل انگلیسی پیشنهاد تخفیف ویژه برای مشتریان

نمونه ایمیل انگلیسی تشکر پس از خرید و یا مصاحبه

نمونه ایمیل انگلیسی برای معرفی محصولات و خدمات جدید شرکت

ایمیل های انگلیسی اداری هماهنگی جلسات و ملاقات ها

برای مطالعه بیشتر می توانید منبع انگلیسی نامه نگاری انگلیسی را نیز مطالعه کنید.

5 دیدگاه برای “عبارات پرکاربرد در نامه انگلیسی رسمی و غیررسمی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *