1. حساسیت بالای خصوصی بودن و نیاز به انعقاد NDAفوریت بالای زمانی