عبارات انگلیسی کاربردی برای معرفی کسب و کارتان

شما در جلساتی که بار اول شرکت می کنید و یا تهیه پرزنت ها برای شرکتتان و شرایط دیگر نیاز به معرفی خود و کسب و کارتان دارید. عبارات انگلیسی کاربردی زیر می تواند به شمادر معرفی کسب و کارتان کمک کند:

 

1-Hello, I’m/my name is + [your name]

 Hello, I’m/my name is Ben Franklin.

 

صحبت کردن راجع به نام شرکتتان، مکان و طول مدت خدمات

2-I’m with + [company name]

 I’m with Citibank/Federal Express/Samsung.

 

3-I’m based in + [location]

 I’m based in Japan/Chicago/our headquarters in Berlin.

 

4-I’ve been with + [company name] + for + [length of time]

 I’ve been with Twitter for 3 years.

 I’ve been with + [company name] + since + [year].

 I’ve been with Twitter since 2011.

پیشنهاد ما به شما برای مطالعه بیشتر:

نمونه ایمیل انگلیسی معرفی محصولات و خدمات جدید شرکت


معرفی صنعت، شغل و مسئولیت هایتان

5-I work in [industry]

 I work in information technology/construction/banking.

  I work in software development/engineering/HR.

 

6-I work as + [article (a/an)] + [occupation]

 I work as a software developer/an engineer/an HR manager.

 

7-I’m + [article] + [occupation]

 I’m a software developer/an engineer/an HR manager.

 I’m + article (a/an) + [actual job title].

I’m a Senior Software Developer/a Biochemical Engineer/anAssistant HR Manager.

.

8-I’m involved in + [project/area of involvement]

 I’m involved in software development/engineering/HR management.

You can also use the phrasing  I’m involved in + [verb]ing + [project/area of involvement].

 I’m involved in conducting training courses for our new staff.

 I’m involved in writing software apps for our latest model of smartphones due to be launched next October.

 

9-I’m responsible for + [verb]ing + [area of responsibility]

 I’m responsible for ensuring that our new staff are well trained.

 I’m responsible for developing new software apps for our smartphones.

 

10-I head the + [department/project]

 I head the HR Department/the engineering project.

 

11-I manage the + [department/project]

 I manage the Finance Department/the sales project team.

 

12-I look after + [department/project]

 I look after the Marketing Department/all the restaurants in this state.

 

13-I’m in charge of + [department/project]

 I’m in charge of the Sales Department/the hotel construction project.

 

14-I report (directly) to the + [superior]

 I report (directly) to the Head of Finance.

 

پیشنهاد ما به شما برای مطالعه بیشتر:

پنج نمونه نامه تجاری انگلیسی مهم در مکاتبات بازرگانی

معرفی کسب و کارتان به انگلیسی


معرفی شرکت

 

15-We’re + [article (a/an/the)] + [description] + company

 We’re a construction company.

 We’re + [article] + [description] + company in + [location].

 We’re the biggest construction company in Asia Pacific.

 We’re a small consulting company outside the Los Angeles region (area).

 

16-We’re + [article (a/an)] + multinational/privately-owned/public listed/startup company

 We’re a startup company.

 We’re + [article] + [description] + multinational/privately-owned/public listed/startup company + [location].

 We’re the number one privately-owned company in the country.

 

17-We’re in + [business/industry]

 We’re in manufacturing.

 We’re in + [article (a/an/the)] + [business/industry].

 We’re in the manufacturing industry.

 

18-We’ve been in business for + [length of time]

 We’ve been in business for 25 years.

 We’ve been in business since 1990.

 

19-We’re located + [preposition (in, near)] + [location]

We’re located in Shanghai.

We’re located outside the greater Seattle region.

 

20-Our headquarters is + [preposition] + [location]

Our headquarters is in London, England.

Our headquarters is located in London, England.

 

21-Our main office is + [preposition] + [location]

Our main office is in Rhode Island.

Our main office is located in Rhode Island.

 

22-We have offices + [preposition] + [location]

 We have offices in New York, London and Milan.

 We have offices on both sides of the Atlantic.

 

پیشنهاد ما به شما برای مطالعه بیشتر:

 ده عبارت پرکاربرد در قراردادهای فروش بین المللی

 

معرفی خدمات و محصولات شرکت

23-Our main business is + [business]

Our main business is outdoor photography.

25-We make/produce + [noun]

We make/produce home electronic products.

We make/produce + [noun] + [preposition] + …

We make/produce home electronic products for export to the European market.

26-We manufacture + [noun]

 We manufacture children’s toys.

 We manufacture + [noun] + [preposition] + …

 We manufacture children’s toys at our factories in Asia.

27-We develop + [noun]

 We develop software applications.

 We develop + [adjective] + [noun] + [preposition] + …

 We develop customized software applications for two major mobile phone companies here in North America.

28-We build + [noun]

 We build residential homes.

 We build + [adjective] + [noun] + [preposition] + …

 We build affordable residential homes along the foothills in the suburbs of Tokyo.

29-We supply/sell/distribute + [noun]

 We supply/sell/distribute automobile spare parts.

 We supply/sell/distribute automobile spare parts to some of the major automobile makers in this part of the world.

30-We import/export + [noun]

 We import/export dried food products.

  We import/export 200 kinds of dried food products to the major markets in Japan, Korea and Southeast Asia.


منبع انگلیسی:

www.fluentu.com

2 دیدگاه برای “عبارات انگلیسی کاربردی برای معرفی کسب و کارتان

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *