چگونه یک نامه تجاری انگلیسی را مؤثر شروع کنیم؟

شروع یک نامه انگلیسی باید به صورت مؤثر و مختصر باشد. در شروع نامه انگلیسی و یا ایمیل انگلیسی شما بسته به میزان رسمی و یا غیر رسمی بودن نامه، جملات مرتبط را انتخاب می کنید. این شروع در یک نامه انگلیسی اغلب پس از احوالپرسی اولیه با توضیح علت نامه نگاری شما همراه است. گاهی نیز در همان شروع به تماس های قبلی ارجاع میکنیم تا گیرنده متوجه موضوع شود.

ما در این مقاله عبارات شروع نامه انگلیسی را در پنج بخش زیر بررسی می کنیم:

1-احوالپرسی اولیه 

2-عبارات شروع نامه انگلیسی

3-توضیح علت نامه نگاری

4-ارتباط دوباره بعد از مدتی با افراد

5-ارجاع به تماس های قبلی

این 5 حالت مطمئنا تمام شرایط شروع یک نامه را در بر نمیگیرد. اما شامل حال تعداد قابل توجهی از شروع نامه های انگلیسی است.

 

نکته مهم: برای سهولت انتخاب عبارت متناسب با نامه انگلیسی شما، عباراتی که به رنگ آبی هستند، از درجه رسمی بودن کمتری برخوردارند.

1-Greeting

احوال پرسی اولیه در نامه انگلیسی 

                                  

:To whom it may concern

نکته: در زمانی که گیرنده نامه را نمی شناسیم از این عبارت در ابتدای نامه تجاری استفاده می کنیم. دقت کنید بعد از این عبارت به جای استفاده از علامت کاما، از  علامت : استفاده می کنید.

Dear Sir/Madam,

آقا/خانم عزیز

Dear Sir or Madam,

آقا یا خانم عزیز

Dear Mr/ Ms Jones,

آقا/خانم جونز

Dear Dr Smith

دکتر اسمیت عزیز

نکته: در خصوص گذاشتن نقطه پس از مخفف ها مانند Mr و یا Dr ( کلماتی که حرف اول و آخر آنها نوشته شده است) انگلیسی ها نقطه را نمی گذارند مانند Dear Dr Amiri

اما آمریکایی ها نقطه ها را می گذارند مانند  Dear Dr. Amiri

 

Dear [Name],

(نام) عزیز

نکته:در زمانی که از مجرد ویا متاهل بودن یک خانم مطلع نیستید، از کلمه Ms قبل از فامیلی ایشان استفاده می کنیم : Ms. Aguara

 

Hello [Name],

سلام (نام)

Hi [Name],

سلام ( نام)

Hi Team,

سلام به تیم

Good morning [Name],

صبح بخیر

Good afternoon [Name],

عصر بخیر

 


2-Starting                                                        شروع نامه انگلیسی

I recently read/heard about  . . . and would like to know . . .

من اخیرا راجع به … خوانده ام/شنیده ام و می خواهم که بدانم ….

I would be interested in (obtaining/receiving) …

من خیلی علاقمند هستم که بگیرم/ دریافت کنم….

I received your address from …  and would like to   …

من آدرس شما را از … گرفتم و می خواهم که…

 

Thank you for taking the time to [write to us/give us some feedback etc — something the customer has done for us]

متشکرم بابت زمانی که برای (نوشتن به ما/فیدبک دادن به ما و یا هر چیزی که مشتری برای شما انجام  داده است) صرف کردی.

 

Thank you for your email on [date].

متشکرم بابت ایمیل تاریخ ….

 

It’s [Your Name] from [Your Company]. (e.g. It’s Mary here from TeamDev.)

من (نام ) از (نام شرکت) هستم. ( مثال من مری هستم از شرکت teamdev)

 

Congratulations on [achievement]!

تبریک میگویم بابت (دستاورد)

Hope you’re having a great [day of the week]!

امیدوارم که (یک روز هفته) مثلا چهارشنبه خوبی داشته باشید.

Hope you’re feeling great!

امیدوارم حالتون خوب باشد.

 

عبارات شروع یک نامه انگلیسی


3-Explaining Why You’re Writing    توضیح دلیل نامه و یا ایمیل نوشتن  

 

I wanted to tell you that…

من می خواستم به شما بگویم که …

I am writing to tell you about …

من می نویسم تا به شما راجع به … بگویم.

I’m writing to tell you that…

من می نویسم که به شما بگویم که..

This email is to confirm that… (e.g. This email is to confirm that we’ve received your payment.)

این ایمیل برای تایید …است.( مثال این ایمیل به منظور تایید دریافت پرداختی شما هست)

We’re sending you this email because…

ما این ایمیل را به شما ارسال می کنیم چون…

In this email we wanted to [tell you about/give you…]

در این ایمیل ما میخواستیم که (به شما بگوییم/ به شما بدهیم….)

We are writing to [why you’re writing]

ما می نویسیم تا…( علت نوشتن)

We wish to inform you of [news] (e.g. We wish to inform you of a change in our rates.)

ما علاقمند هستیم به شما اطلاع بدهیم که (خبر) مثلا ما علاقمند هستیم به شما اطلاع از تغییر نرخ ها بدهیم.

 

I’m writing concerning/with regard to/about …

من می نویسم درمورد/ در ارتباط با /درباره….

Just a short email + [to inform you that/ to confirm/ to request…]
فقط یک ایمیل کوتاه برای (مطلع کردن شما از/تایید/درخواست…)

 

I’m writing just so you know …

من می نویسم که فقط بهت بگم که…

 

I’m writing to remind you about…

من می نویسم که یادآوری کنم بهت درباره…

 

I’m writing to let you know that…

من می نویسم که بهت بگم…

This email is just to let you know that…

این ایمیل فقط برای این است که بهت بگم ..

 

Just a quick reminder that…

فقط یک یادآوری کوتاه برای …

 

I would like to [action]. (e.g. I would like to inform you that…)

من میخواهم که ….( مثلا من میخواهم به تو اطلاع بدهم که…)

 

This is just to let you know that…

این فقط برای مطلع کردن تو هست از…

 

Wanted to give you a friendly reminder that…

میخواستم یک یادآوری دوستانه بکنم که…

 

I am contacting you for the following reason.

من با تو تماس میگیرم برای دلیل زیر…

 

Just a quick email to [purpose] (e.g. Just a quick email to see how you’re doing.)

یک ایمیل کوتاه برای(یک هدف) ( مثلا فقط یک ایمیل کوتاه برای اینکه ببینم چی کار میکنی)

 

This is to invite you to join us for…

این یک دعوت است تا به ما برای …. ملحق شوی.

 

I just wanted to let you know that…

من فقط خواستم بهت بگویم که …

 


4-Reconnecting with Old Customers    ارتباط دوباره با مشتریان قدیمی 

 

So happy we reconnected after this time.

بسیار خوشحال هستیم که بعدازاین مدت دوباره در تماس هستیم.

 

So glad that we’re in touch again.

خیلی خوشحال هستیم که مجدد در ارتباط هستیم

Can’t believe it’s been [period of time] since we last spoke! Feels like yesterday.

باور نمیکنم که (طول مدت مثلا 3 سال)گذشته از آخرین باری که با هم صحبت کردیم. به نظر میرسه دیروز بوده

Glad you’re back in our life!

خوشحال هستم که به زندگی ما برگشتی .

Glad to see our old friends again!

خوشحالیم که دوستای قدیمی مان را دوباره می بینیم.

It’s always nice to get in touch with old friends!

این همیشه خوشایند هست که با دوستان قدیمی مان در ارتباط باشیم.

 

Long time no see! Glad to hear from you again.

خیلی وقت هست ندیدمت. خوشحالم که دارم دوباره ازت می شنوم.


5-Referring to Previous Contact  ارجاع به تماس های قبلی در نامه نگاری انگلیسی

 

Thank you for your letter of March 15 …

متشکر هستم از نامه شما در تاریخ…

 

Thank you for contacting us.

متشکرم بابت تماس با ما…

In reply to your request …

در پاسخ به درخواست شما….

 

Thank you for your letter regarding …

متشکرم بابت نامه شما درباره…

 

With reference to our telephone conversation yesterday …

عطف به تماس تلفنی ما دیروز…

 

Further to our meeting last week …

عطف به جلسه ما هفته گذشته…

 

I would just like to confirm the main points we discussed on Tuesday.

من فقط میخواهم موارد اصلی که ما سه شنبه با هم بحث کردیم را تایید کنم.

 

Further to your email on [date], …

عطف به ایمیل شما در تاریخ…

 

I’m writing in reply to your email on [date] about [topic].

من در پاسخ به ایمیل شما درتاریخ … با موضوع … می نویسم که …

 

In reply to your email …

در پاسخ به ایمیل شما…

 

I saw your advertisement on [website].

من تبلیغات شما را در(مثلا وبسایت) دیدم.

We understand from your email that you’re interested in (product/service/feature).

ما از ایمیل شما متوجه شدیم که شما علاقمند به ( محصول، خدمات،یک ویژگی) هستید.

We talked last week about…

ما هفته گذشته راجع به …. صحبت کردیم.

 

We had a phone call on [Date] about…

ما یک تماس تلفنی در تاریخ … درباره …داشتیم.

 

It was nice to hear from you yesterday.

خیلی خوشایند بود که دیروز از شما شنیدیم.

 

I was glad to catch up yesterday.

من خیلی خوشحال شدم که با شما دیروز برخورد کردم.

 

نکته مهم: برای سهولت انتخاب عبارت متناسب با نامه انگلیسی شما، عباراتی که به رنگ آبی هستند، از درجه رسمی بودن کمتری برخوردارند.

 

به شما پیشنهاد می دهیم برای درک بهتر موضوع حتما نمونه نامه های انگلیسی بازرگانی واقعی را  مطالعه کنید:

دو نمونه نامه انگلیسی درخواست پیش فاکتور و پاسخ به آنها با ترجمه فارسی و نکات کاربردی

پنج نمونه نامه انگلیسی پروپوزال تجاری با ترجمه فارسی

ایمیل های انگلیسی اداری هماهنگی جلسات و ملاقات ها

5 نکته و 5 نمونه نامه انگلیسی استعلام کالا، نمونه و کاتالوگ به همراه ترجمه فارسی

1 دیدگاه برای “چگونه یک نامه تجاری انگلیسی را مؤثر شروع کنیم؟

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *